مشکل mysql - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'

ابتدا محتویات فایل /etc/my.cnf حذف کرده و سپس سرویس mysql را ریستارت کنید : service mysql restart

درصورتی که باز با پیغام خطا رو به رو شدید

سرویس mysql رو حذف کنید:

yum remove mysql-server

سپس آن را دوباره نصب کنید:

echo "exclude=filesystem* tzdata*" >> /etc/yum.conf
mv /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.disabled
touch /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf
yum install mysql-server

فایل /etc/my.cnf رو مجددا با محتویات زیر پر کنید:

[mysqld]
default-storage-engine = myisam
key_buffer = 8M
query_cache_size = 8M
query_cache_limit = 4M
max_connections=25
thread_cache=1
skip-innodb
query_cache_min_res_unit=0
tmp_table_size = 4M
max_heap_table_size = 4M
table_cache=256
concurrent_insert=2

bind-address=آی پی سرور شما

سرویس mysql را استارت کنید:
service mysql start

راه حل دوم:
اول دستور زیر را بزنید : 
nano /etc/my.cnf
محتویات فایل را حذف کنید:
[mysqld]
local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

محتویات زیر را جایگزین کنید و سپس سرویس را ریستارت کنید:

 
[mysqld] 
datadir=/var/lib/mysql 
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
[client] 
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 

Var dette svaret til hjelp?

Les også disse

تغییر IP ارسال ایمیل در Cpanel

How to change Exim mail server IP address گاهی اوقات لازم است IP ارسال ایمیل را تغییر دهیم مانند...

خطای httpd: bad user name kid

برای رفع این مشکل از دستور زیر استفاده نمایید.       /scripts/rebuildhttpdconf

repair یک table در دیتابیس

repair database table ابتدا از طریق ssh به سرور وصل شده و با دستور زیر به database سایت خود متصل...

بررسی وضعیت سرویس mysql و رفع مشکل عدم اجرا

MySQL server PID file could not be found ابتدا دستور زیر را اجرا می کنیم:     ...

بک آپ گیری از دیتابیس در SSH

با استفاده از دستور زیر می توانیم از دیتابیس backup  تهیه نماییم:     ...

Powered by WHMCompleteSolution