مشکل mysql - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'

ابتدا محتویات فایل /etc/my.cnf حذف کرده و سپس سرویس mysql را ریستارت کنید : service mysql restart

درصورتی که باز با پیغام خطا رو به رو شدید

سرویس mysql رو حذف کنید:

yum remove mysql-server

سپس آن را دوباره نصب کنید:

echo "exclude=filesystem* tzdata*" >> /etc/yum.conf
mv /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.disabled
touch /etc/yum/pluginconf.d/fastestmirror.conf
yum install mysql-server

فایل /etc/my.cnf رو مجددا با محتویات زیر پر کنید:

[mysqld]
default-storage-engine = myisam
key_buffer = 8M
query_cache_size = 8M
query_cache_limit = 4M
max_connections=25
thread_cache=1
skip-innodb
query_cache_min_res_unit=0
tmp_table_size = 4M
max_heap_table_size = 4M
table_cache=256
concurrent_insert=2

bind-address=آی پی سرور شما

سرویس mysql را استارت کنید:
service mysql start

راه حل دوم:
اول دستور زیر را بزنید : 
nano /etc/my.cnf
محتویات فایل را حذف کنید:
[mysqld]
local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

محتویات زیر را جایگزین کنید و سپس سرویس را ریستارت کنید:

 
[mysqld] 
datadir=/var/lib/mysql 
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
[client] 
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 

آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده

خطای failed Sorry, a mysql user with the name cpanel-user already exists

Account Creation Status: failed Sorry, a mysql user with the name cpanel-user already exists...

حذف تمام ایمیل های در صف Exim

Exim  Remove all message from Queue برای نمایش تعداد پیغام های موجود در صف:   ...

اجرای دستورات با استفاده از cpuwatch در Cpanel

 دستوری برای  نظارت بر load سرور می باشد، ، در صورتی که بار از حد مجاز تعیین شده بگذرد...

تغییر IP ارسال ایمیل در Cpanel

How to change Exim mail server IP address گاهی اوقات لازم است IP ارسال ایمیل را تغییر دهیم مانند...

بررسی وضعیت سرویس mysql و رفع مشکل عدم اجرا

MySQL server PID file could not be found ابتدا دستور زیر را اجرا می کنیم:     ...

Powered by WHMCompleteSolution