ارتقا میکروتیک 2.9 به نسخه 3.2 چاپ

  • 2

فایل زیر را از لینک زیر دریافت نمایید.
 http://www.shelbywireless.com/files/mikrotik/2.9.51/all_packages-x86-2.9.51.zip
میکروتیک خود را با پکیج های آن آپگرید نمایید.
کرک زیر را دریافت و با استفاده از کلید های داخل برنامه و طبق روش آن میکروتیک را کرک نمایید.

http://parsuptime.com/dl.php?type=d&id=20
دستور برای کرک نمودن به صورت زیر است .

mikrotik generate
توسط فایل زیر به 3.22 ارتقا دهید.

http://www.shelbywireless.com/files/mikrotik/3.2/routeros-x86-3.2.npk
کلید های برنامه برای کیک نمودن به صورت زیر است :

--------------KEYS----------- Level 6 Keys 798Y-K0N -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ rVV1e2RYxT/OM9SZe9OK/0ij55RlWZIYLLmF2DCnMYlo RbZUCWy+9YIVHRJuVgb9asNXHTAQ/IcHYiQrpBXvvA== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- AK73-PET N0 EXTRA CHANNELS -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ x+QmBpjxS9quN4UyI2tP2AdybCYZdYWDpKhnkmVWmBZf 31hfbRA2X7ncrHoUI3yAjl6H6ZLwSJKiHXSf6bJAiD== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- NNFT-86N -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ QcmFFDMuzh87/l2ngPSvD513huBKwgOLXu5tL8yhqPEl Jns9gKAjxuZ6/Uy9YVFW09riSb1jrvZ7g0uSTVQkhC== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- Level 5 Keys FAVD-NFT -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ ZkjCGcuTi8FWBkMTzD9ZAG9QOnjtEPjKTUckhnhEaZ54 oefDJdAvXP26qVQyTHaxFhB40iNMOI18ThwEuVkO1D== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- LF15-2JT EXTRA CHANNELS -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ EquSZBusmZSjWg4+6PY7hxPn6HerKbQPDqhO0HY7dZm9 YMwecIIvf1ezBnQS3LBCG0ZLlnO/sloSUqlInguwPC== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- UNXC-ELT (N0 EXTRA CHANNELS) -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ lZDo1eSf3egdI/T2hY8fY8OygIZ+UJucjVfOS2+CY+RT McnWOukAdhiQj5HlNLr7+jUlVoEqlqvgACA5X2qbLD== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- VY3P-XNN EXTRA CHANNELS -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ kIv65f9YRZE4Q22rtFScDxPT6pji+AT+BYlatE3WAqui k1jbsrE7vxcoXQc3WjSzz6gQ9NHIPRzRxg2X6dtQ4A== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-------------- LEVEL 4 VNDH-NLN (N0 EXTRA CHANNELS) -----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY------------ m7mnERL9F+AUXxL/eLj96I4rqRJl32ziBWk5r0nQfrnG Wf02zz71D86tS/5ZYZlF9RzoOeHb85T3hVSQOR8IgC==

آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت