مشاهده درخواست های ارسالی به APACHE چاپ

  • apache, webserver, request
  • 0

برای مشاهده بیشترین استفاده کننده IP از Apache می توایند از دستور زیر استفاده نمایید:

awk '{print $1}' /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10

برای مشاهده online درخواست ها فایل زیر را ویرایش نمایید:

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

مقدار Allow from را به IP خود تغییر دهیدو می توانید به جای IP از کلمه All استفاده نمایید در اینصورت همه می توانند لینک وضعیت سرور شما را مشاهده نمایند.

<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 1.2.3.4
</Location>
کلمه server-status را به نام دلخواه تغییر دهید، این نام آدرس مشاهده وضعیت میباشد. به عنوان مثال:
<Location /secret-server-status>
برای مشاهده جزییات بیشتر # مقابل خط ExtendedStatus را حذف نمایید.
ExtendedStatus On
تغییرات را ذخیره کنید و سرویس httpd را restart نمایید.
هم اکنون از طریق لینک زیر در مرورگر وضعیت را مشاهده نمایید:
YourServerIP/server-status

به جای YourServerIP باید IP سرور را وارد نمایید.

آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت