چگونه سوکت پولینگ socket pooling را روی windows2003 غیر فعال سازیم؟ چاپ

  • 3

اگر می خواهید که 2 سرویس به طور همزمان یک پورت را در اختیار داشته باشند، باید Socket Pooling را Disable کنید. برای اینکار باید به شاخه c:\inetpub\adminscripts رفته  و این دستور را اجرا نمایید:

cscript adsutil.vbs set w3svc/disablesocketpooling trueاگر اینکار را به درستی انجام داده باشید، این پیغام را مشاهده خواهید کرد:

disablesocketpooling : (BOOLEAN) True

اینک باید سرویس World Wide Web Publishing Service و همینطور iis admin service را restart  نمایید تا تغییرات اعمال شود.


آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت